Att anlita en advokatbyrå

När behovet av juridiskt biträde uppstår är det viktigt att det juridiska biträdet har högsta juridiska kompetens.

Advokater är kvalificerade juridiska rådgivare och tillhör alla Sveriges Advokatsamfund, som uppställer särskilda kvalifikationsvillkor för sina medlemmar.

Utbildning och erfarenhet

En advokat har avlagt högre juridisk examen vid universitet.  Därutöver uppställs krav att advokaten ska ha flerårigt juridiskt kvalificerad arbetslivserfarenhet.  Advokaten ska dessutom ha genomgått advokatsamfundets advokatexamen.

Fortlöpande utbildning

En advokat måste fortlöpande utbilda sig och advokatsamfundet uppställer kravet att varje advokat ska redovisa minst tre kvalificerade utbildningsdagar per år.

God advokatsed

För varje advokat gäller de av advokatsamfundet särskilt uppställda vägledande reglerna om god advokatsed.  I dessa regler, som enkelt finns tillgängliga på nätet, uppställs en mängd krav och villkor för hur advokaten ska hantera sitt arbete och förhålla sig till sin uppdragsgivare, sin motpart och till domstolar och myndigheter. 

Lojalitetsplikt

Grundstenen för advokatens yrkesutövning är den absoluta plikten att visa lojalitet mot sin egen uppdragsgivare.  Detta betyder i korthet att det är endast uppdragsgivarens intressen som advokaten har att tillvarata.

Tystnadsplikt

Genom lag är föreskrivet att en advokat inte får avslöja något som meddelats honom i förtroende från uppdragsgivarens sida.  Denna tystnadsplikt gäller för alla som är anställda hos advokaten.

Försäkringar

Varje advokat är försäkrad för den skada advokatens hantering skulle kunna medföra för uppdragsgivaren.

Tillsyn

Advokaten är underkastad advokatsamfundets och justitiekanslerns tillsyn.

Ovanstående regler och lagbestämmelser gäller endast för medlemmarna i Sveriges Advokatsamfund och dess anställda